Bangladesh

Klassetrinn

Tittel

Type

Beskrivelse

Kompetanse
mål


1.-7.trinn

Plakat Bangladesh

Plakat med bilder som gir innsikt i forskjeller i levekår. Lærerveiledning med oppgaver legger opp til økt forståelse for betydningen av likeverd og rettigheter.

 • Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett (KRLE 1. - 4. trinn)
 • Samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land (Samfunnsfag 1. - 4. trinn)
 • Drøfte oppfatningar av rettferd og likeverd (Samfunnsfag 1. - 4. trinn)
åpne

1.-7. trinn

Norge ringer til Bangladesh

Film hvor norske barn skyper med barn i Bangladesh.

åpne

1.-10.trinn

En dag i Dhaka

Bildeserie fra Dhaka - hvor det bor over 20 millioner mennesker!

åpne

1.-10. trinn

Kart Asia med flagg

Kart med flagg og navn på land og hovedsteder i Asia. Kan bestilles og henges opp i klasserommet.

åpne

2.-5.trinn

Navn i Bangladesh

Kort tekst om typiske navn i Bangladesh.

åpne

1.-10.trinn

Kart med illustrasjoner

Kart over Bangladesh med illustrasjoner og fakta.

- Samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land (Samfunnsfag 1.- 4. trinn)

- Forklare samanhengar mellom naturressursar, næringer, busetnad og levevis (Samfunnsfag 5. - 7. trinn)

- Gjere greie for klima- og vegetasjonssoner i verda og korleis menneske gjer seg nytte av dei (Samfunnsfag 5. - 7. trinn)

- Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til teamene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn (KRLE 5. - 7. trinn)


åpne

3.-7.trinn

Hva har jentene på seg?

Tekst og bilder som viser hva jenter har på seg i Bangladesh.

åpne

4.-7.trinn

Finn likheter og forskjeller

Finn likheter og forskjeller mellom Norge og Bangladesh! Hvem klarer å finne flest likheter?

- Samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land (Geografi, Samf. fag 1. - 4. trinn)

- Samanlikne likskapar og skilnader mellom land i Europa og land i andre verdsdelar (Geografi, Samf.fag 5. - 7. trinn)


åpne

4.-7.klasse

En dag med Hati

Gjennom å bli kjent med Hati får elevene innpass i hvordan barn som lever i fattigdom i Bangladesh har det. Lærerveiledning med oppgaver.

- Alle kompetansemålene knyttet oppgavene ligger i lærerveiledningen.

åpne

5.-7.trinn

Drømmen om Bollywood

Nazeema er 10 år, elsker å synge, høre på musikk og å leke med venninnen sin. Hun drømmer om å bli skuespiller i Bollywood. Med oppgaver og spørsmål til klassesamtale.

- Lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt (Utforskaren, Samf.fag 5. - 7. trinn)

- Samanlikne likskapar og skilnader mellom land i Europa og land i andre verdsdelar (Geografi, Samf.fag 5. - 7. trinn)

åpne

5.-7.trinn

Å være barn på en te-plantasje

Tekst om Fatima som er 12 år og bor på en te-plantasje sammen med familien sin. Tema: fattigdom, helse, språk og utdanning. Lærerveiledning med oppgaver.

- Lese tekster om mennesker som lever under ulike vilkår, og drøfte hvorfor de tenker, handler og opplever hendelser ulikt (Samf. Utforskeren, 5. - 7.trinn)

- Formulere spørsmål, foreslå mulige forklaringer og belyse spørsmålet gjennom undersøkelse (Samf. Utforskeren, 5. - 7.trinn)

- Gjennomføre og presentere undersøkelser som krever telling og regning, ved å bruke informasjon fra tabeller og diagram (Samf. Utforskeren, 5. - 7.trinn)

- Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn (KRLE 5. - 7.trinn)

- Diskutere rasisme og hvordan antirasistisk arbeid kan forebygge rasisme (KRLE 5. - 7.trinn)

åpne

5.-7.trinn

Religion i Bangladesh

Kort film og tekst om religion i Bangladesh. Spørsmål til klassesamtale.

åpne

1.-10.trinn

Faktaark

Nyttig fakta om Bangladesh. Med oppgaver.

- Samanlikne likskapar og skilnader mellom land i Europa og land i andre verdsdelar (Samfunnsfag 5. - 7. trinn)

- Forklare samanhengar mellom naturressursar, næringer, busetnad og levevis (Samfunnsfag 5. - 7. trinn)

- Bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre (Samfunnsfag 8. - 10. trinn)

åpne

5.-10.trinn

Bli kjent med Bangladesh

Tekst og kort introfilm som gir innføring i geografi, natur og klima, historie, politisk system og folk og kultur.

• Lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovudtrekk i verda og samanlikne ulike land og regionar (Samfunnsfag 10. trinn)

• Undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda, og drøfte premissar for berekraftig utvikling (Samfunnsfag 10. trinn)

• Gjøre rede for nye religiøse bevegelser og samtale om ulike former for nyreligiøs og naturreligiøs praksis, herunder urfolks naturreligion (KRLE 10. trinn)

åpne

5.-10.trinn

Kart over Bangladesh

Kart og kort tekst om geografi og klima i Bangladesh. Skriv ut kart og tegn inn byer, elver og fjell. 

- Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn (KRLE 5. - 7. trinn)

- Gjere greie for indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon og drøfte samanhengar mellom natur og samfunn (Samfunnsfag 8. - 10. trinn)


åpne

5.-10.trinn

Urfolk i Bangladesh

Tekst om urfolk og diskriminering i Bangladesh. Med spørsmål og oppgaver.


- Diskutere rasisme og hvordan antirasistisk arbeid kan forebygge rasisme (KRLE 5. - 7. trinn)

- Diskutere aktuelle spørsmål som oppstår i møte mellom religion, kultur og samfunn (KRLE 8. - 10. trinn)

- Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder (KRLE 8. - 10. trinn)

- Gjør rede for begrepene holdninger, fordommer og rasisme og vurdere hvordan holdninger kan bli påvirket, og hvordan den enkelte og samfunnet kan motarbeide fordommer og rasisme (Samfunnsfag 8. - 10. trinn)

åpne

5.-10.klasse

Vanskelig å være jente

Kort film og tekst om utfordringer for jenter i Bangladesh. Spørsmål til klassesamtale.

- Lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt (Utforskaren, Samf.fag 5. - 7. trinn)

- Samanlikne likskapar og sklinader mellom land i Europa og land i andre verdsdelar (Geografi, Samf. fag 5. - 7. trinn)

- Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder (Filosofi og etikk, KRLE 8. - 10. trinn)

- Reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt (Filosofi og etikk, KRLE 8. - 10. trinn)

- Diskutere aktuelle spørsmål som oppstår i møte mellom religion, kultur og samfunn (Religiøst mangfold, KRLE 8. - 10. trinn)

åpne

5.-10.trinn

Før flommen tar oss

Kort film og tekst om hvordan klimaendringer ødelegger for de som lever i fattigdom. Med oppgaver og spørsmål.

- Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn (Filosofi og etikk, KRLE 5. - 7. trinn)

- Gjere greie for klima- og vegetasjonssoner i verda og korleis menneske gjer seg nytte av dei (Geografi, Samf.fag 5. - 7. trinn)

- Gjere greie for indre og ytre krefter i jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon og drøfte samanhengar mellom natur og samfunn (Geografi, Samf.fag 8. -10. trinn)

åpne

5.-10.trinn

Arbeidsforhold i Bangladesh

Kort film og tekst om arbeidsforhold i Bangladesh. Spørsmål til refleksjonssamtale.


- Lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt (Utforskaren, Samf.fag 5. - 7. trinn)

- Samanlikne likskapar og sklinader mellom land i Europa og land i andre verdsdelar (Geografi, Samf. fag 5. - 7. trinn)

- Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati (Filosofi og etikk, KRLE 8. - 10. trinn)

åpne

5.-10. trinn

KlimaUrettferdighet

Film om hvordan klimaendringene er urettferdige - med undervisningsopplegg

Kompetansemål for mellomtrinnet

Utforskeren (Samfunnsfag)

 • Lese tekster om mennesker som lever under ulike vilkår, og drøfte hvorfor de tenker, handler og opplever hendelser ulikt.

Geografi (Samfunnsfag)

 • Forklare sammenhenger mellom naturressurser, næringer, bosetting og levekår.
 • Beskrive hvordan produksjon og forbruk kan ødelegge økosystem og forurense jord, vann og luft, og drøfte hvordan dette kan hindres og repareres.

Samfunnskunnskap (Samfunnsfag)

 • Presentere en aktuell samfunnskonflikt og drøfte forslag til løsning.

Filosofi og etikk (KRLE)

 • Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn.
 • Forklare viktige deler av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og samtale om betydningen av dem.
åpne

5. - 10. trinn

Quiz om Bangladesh (Kahoot)

Vi har brukt det populære quiz-programmet Kahoot og laget quiz om Bangladesh.

åpne

6.-10.trinn

Dagbøkene til Nobel og Monjila

Dagbøker skrevet av barn i Bangladesh. Med oppgaver.

- Lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt (Utforskaren, Samf.fag 5. - 7. trinn)

- Samanlikne likskapar og skilnader mellom land i Europa og land i andre verdsdelar (Geografi, Samf.fag 5. - 7. trinn)

- Reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt (Filosofi og etikk, KRLE 8. - 10. trinn)

åpne

7.-10. trinn

Finn ut! Følg en genser!

Hvor kommer materialene fra? Hvordan har arbeiderne det? Hvor går pengene?

- Forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis (Geografi, Samf.fag 5. -7. trinn)

- Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn (Filosofi og etikk, KRLE 5. - 7. trinn)

- Bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjoner med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre (Utforskaren, Samf.fag, 8. - 10. trinn)

- Undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt (Geografi, Samf.fag, 8. - 10. trinn)

- Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utg.pkt i kjente forbilder (Filosofi og etikk, KRLE 8. - 10. trinn)

- Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati (Filosofi og etikk, KRLE 8. - 10. trinn)

åpne

7.-10.trinn

De som syr klærna dine

Vet du hvor klærne dine er laget, og av hvem? Vet du hvor mye penger de tjener, hvor mange timer de jobber? Med oppgaver og spørsmål.

Kompetansemålene er fra ungdomsskoletrinnet, men teamet og oppgavene kan også være interessante for 7. klassinger.

- Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder (Filosofi og etikk, KRLE 8. - 10. trinn)

- Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati (Filosofi og etikk, KRLE 8. - 10. trinn)

- Bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjoner med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre (Utforskaren, Samf.fag, 8. - 10. trinn)

- Vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning (Utforskaren, Samf.fag, 8. - 10. trinn)

åpne

7.-10-trinn

Planlegg en reise til Bangladesh

Hva må du ha med, hva vil du se? Hold et foredrag om reisen når du kommer hjem. 

åpne

8.-10. trinn

Hvorfor er det fattigdom i Bangladesh

Tekst der en professor, en program-koordinator og en ungdom fra Bangladesh har svart på spørsmålet. 

- Kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling (Samfunnsfag 10. trinn)

- Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder (RLE 10. trinn)

åpne

8.-10.trinn

Mirakelet i Bangladesh

Tekst om hvorfor kvinner som lever i fattigdom ofte får mange barn, og hvorfor utdanning og bedre helsetilbud er med på å bremse befolkningsvekst.

- Lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovudtrekk i verda og samanlikne ulike land og regionar (Geografi, Samf. fag 8. - 10. trinn)

- Kartleggje variasjoner i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadane mellom fattige og rike og drøfte tiltal for jamnare fordeling (Geografi, Samf. fag 8. - 10. trinn)

- Bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjoner med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre (Utforskaren, Samf. fag 8. - 10. trinn)

åpne

Matretter fra Bangladesh

3 typiske matretter fra Bangladesh. Kan også lastes ned en og en.

åpne

Kryssord

Kryssord om Bangladesh.

åpne

Leker fra Bangladesh

Morsomme leker fra Bangladesh

åpne

Fargelegg bilder fra Bangladesh

Fargeleggingsoppgaver med illustrasjoner fra Bangladesh. Med kort tekst til.

åpne

Hvordan skrive NORWAY på bangla?

Lær deg å skrive Norway på bangla.

åpne

Flagget i Bangladesh

Fakta om flagget til Bangladesh. Last ned og fargelegg.

åpne

Klassetrinn

Tittel

Type

Beskrivelse

Kompetanse
mål


1.-7.trinn

Plakat Bangladesh

Plakat med bilde frå kvardagslivet til born i Bangladesh. Lærerrettleiing med oppgåver om skilnader i levekår, likeverd og menneskerettar.

 • Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett (KRLE 1. - 4. trinn)
 • Samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land (Samfunnsfag 1. - 4. trinn)
 • Drøfte oppfatningar av rettferd og likeverd (Samfunnsfag 1. - 4. trinn)
åpne

1.-7. trinn

Noreg ringer til Bangladesh

Film der elevane spør kvarandre om kva dei veit om Noreg og om Bangladesh, kor dei bur og kva dei likar å gjere.

åpne

1.-10.trinn

Ein dag i Dhaka

Biletserie frå Dhaka - kor det bur over 20 millionar menneske!

åpne

1.-10.trinn

Kart Bangladesh med illustrasjonar

Kart over Bangladesh med illustrasjonar og fakta. NB! BOKMÅL

- Samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land (Samfunnsfag 1.- 4. trinn)

- Forklare samanhengar mellom naturressursar, næringer, busetnad og levevis (Samfunnsfag 5. - 7. trinn)

- Gjere greie for klima- og vegetasjonssoner i verda og korleis menneske gjer seg nytte av dei (Samfunnsfag 5. - 7. trinn)

- Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til teamene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn (KRLE 5. - 7. trinn)

åpne

1.-10. trinn

Kart Asia

Kart med flagg og namn på land og hovudstadar i Asia. NB! BOKMÅL

åpne

2.-5.trinn

Namn i Bangladesh?

Kort tekst om typiske namn i Bangladesh.

åpne

3.-7.trinn

Kva har jentene på seg?

Tekst og bilete som viser kva jenter har på seg i Bangladesh.

åpne

4.-7.trinn

Finn liksapar og forskjellar

Finn fellestrekk og skilnadar mellom Noreg og Bangladesh! Kven klarer å finne flest fellestrekk?

- Samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land (Geografi, Samf. fag 1. - 4. trinn)

- Samanlikne likskapar og skilnader mellom land i Europa og land i andre verdsdelar (Geografi, Samf.fag 5. - 7. trinn)

åpne

4.-7.klasse

Ein dag med Hati

Gjennom å bli kjent med Hati får elevane innpass i korleis barn som lever i fattigdom i Bangladesh har det. Lærarrettleiing med oppgåver

- Alle kompetansemålene knyttet oppgavene ligger i lærerveiledningen.

åpne

5.-7.trinn

Draumen om Bollywood

På landsbygda i Bangladesh bur Nazeema. Ho er 10 år, elskar å synge, høyre på musikk og å leike med venninna si. Ho har lyst til å bli skodespelar i Bollywood. Med oppgåver og spørsmål til klassesamtale.

- Lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt (Utforskaren, Samf.fag 5. - 7. trinn)

- Samanlikne likskapar og skilnader mellom land i Europa og land i andre verdsdelar (Geografi, Samf.fag 5. - 7. trinn)

åpne

5.-7.trinn

Å vere barn på ein te-plantasje

Tekst om Fatima som er 12 år og bur på ein te-plantasje saman med familien sin. Tema: fattigdom, helse, språk og utdanning. Lærarrettleiing med oppgåver.

- Lese tekster om mennesker som lever under ulike vilkår, og drøfte hvorfor de tenker, handler og opplever hendelser ulikt (Samf. Utforskeren, 5. - 7.trinn) 

- Formulere spørsmål, foreslå mulige forklaringer og belyse spørsmålet gjennom undersøkelse (Samf. Utforskeren, 5. - 7.trinn) 

- Gjennomføre og presentere undersøkelser som krever telling og regning, ved å bruke informasjon fra tabeller og diagram (Samf. Utforskeren, 5. - 7.trinn) 

- Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn (KRLE 5. - 7.trinn) 

- Diskutere rasisme og hvordan antirasistisk arbeid kan forebygge rasisme (KRLE 5. - 7.trinn)

åpne

5.-7.trinn

Religion i Bangladesh

Kort film og tekst om religion i Bangladesh. Spørsmål til klassesamtale.

åpne

5.-10.trinn

Faktaark om Bangladesh

Nyttig fakta om Bangladesh.

- Samanlikne likskapar og skilnader mellom land i Europa og land i andre verdsdelar (Samfunnsfag 5. - 7. trinn)

- Forklare samanhengar mellom naturressursar, næringer, busetnad og levevis (Samfunnsfag 5. - 7. trinn)

- Bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre (Samfunnsfag 8. - 10. trinn)

åpne

5.-10.trinn

Bli kjent med Bangladesh

Tekst og kort introduksjonsfilm som gir innføring i geografi, natur og klima, historie, politisk system, folk og kultur.

• Lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovudtrekk i verda og samanlikne ulike land og regionar (Samfunnsfag 10. trinn) 

• Undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda, og drøfte premissar for berekraftig utvikling (Samfunnsfag 10. trinn) 

• Gjøre rede for nye religiøse bevegelser og samtale om ulike former for nyreligiøs og naturreligiøs praksis, herunder urfolks naturreligion (KRLE 10. trinn)

åpne

5.-10.trinn

Kart over Bangladesh

Kart og kort tekst om geografi og klima i Bangladesh. Skriv ut kart og teikn inn byar, elvar og fjell. 

- Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn (KRLE 5. - 7. trinn)

- Gjere greie for indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon og drøfte samanhengar mellom natur og samfunn (Samfunnsfag 8. - 10. trinn)

åpne

5.-10.trinn

Urfolk i Bangladesh

Tekst om urfolk og diskriminering i Bangladesh. Med spørsmål og oppgåver.

- Diskutere rasisme og hvordan antirasistisk arbeid kan forebygge rasisme (KRLE 5. - 7. trinn)

- Diskutere aktuelle spørsmål som oppstår i møte mellom religion, kultur og samfunn (KRLE 8. - 10. trinn)

- Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder (KRLE 8. - 10. trinn)

- Gjør rede for begrepene holdninger, fordommer og rasisme og vurdere hvordan holdninger kan bli påvirket, og hvordan den enkelte og samfunnet kan motarbeide fordommer og rasisme (Samfunnsfag 8. - 10. trinn)

åpne

5.-10.klasse

Vanskeleg å vere jente i Bangladesh

Kort film og tekst om utfordringar for jenter i Bangladesh. Spørsmål til klassesamtale.

- Lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt (Utforskaren, Samf.fag 5. - 7. trinn)

- Samanlikne likskapar og sklinader mellom land i Europa og land i andre verdsdelar (Geografi, Samf. fag 5. - 7. trinn)

- Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder (Filosofi og etikk, KRLE 8. - 10. trinn)

- Reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt (Filosofi og etikk, KRLE 8. - 10. trinn)

- Diskutere aktuelle spørsmål som oppstår i møte mellom religion, kultur og samfunn (Religiøst mangfold, KRLE 8. - 10. trinn)

åpne

5.-10.trinn

Før flaumen tar oss

Kort film og tekst om korleis klimaendringar øydelegg for dei som lever i fattigdom. Med oppgåver og spørsmål

- Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn (Filosofi og etikk, KRLE 5. - 7. trinn)

- Gjere greie for klima- og vegetasjonssoner i verda og korleis menneske gjer seg nytte av dei (Geografi, Samf.fag 5. - 7. trinn)

- Gjere greie for indre og ytre krefter i jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon og drøfte samanhengar mellom natur og samfunn (Geografi, Samf.fag 8. -10. trinn)

åpne

5.-10.trinn

Arbeidsforhold i Bangladesh

Kort film og tekst om arbeidsforhold i Bangladesh. Spørsmål til refleksjonssamtale.

- Lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt (Utforskaren, Samf.fag 5. - 7. trinn)

- Samanlikne likskapar og sklinader mellom land i Europa og land i andre verdsdelar (Geografi, Samf. fag 5. - 7. trinn)

- Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati (Filosofi og etikk, KRLE 8. - 10. trinn)

åpne

5.-10. trinn

KlimaUrettferdighet

Film om hvordan klimaendringene er urettferdige - med undervisningsopplegg. NB! BOKMÅL.

Kompetansemål for mellomtrinnet

Utforskeren (Samfunnsfag)

 • Lese tekster om mennesker som lever under ulike vilkår, og drøfte hvorfor de tenker, handler og opplever hendelser ulikt.

Geografi (Samfunnsfag)

 • Forklare sammenhenger mellom naturressurser, næringer, bosetting og levekår.
 • Beskrive hvordan produksjon og forbruk kan ødelegge økosystem og forurense jord, vann og luft, og drøfte hvordan dette kan hindres og repareres.

Samfunnskunnskap (Samfunnsfag)

 • Presentere en aktuell samfunnskonflikt og drøfte forslag til løsning.

Filosofi og etikk (KRLE)

 • Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn.
 • Forklare viktige deler av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og samtale om betydningen av dem.
åpne

5. - 10. trinn

Quiz om Bangladesh (Kahoot)

Vi har brukt det populære quiz-programmet Kahoot og laget quiz om Bangladesh (bokmål).

åpne

6.-10.trinn

Dagbøkene til Nobel og Monjila

Dagbøker skrive av barn i Bangladesh. Med oppgåver.

- Lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt (Utforskaren, Samf.fag 5. - 7. trinn)

- Samanlikne likskapar og skilnader mellom land i Europa og land i andre verdsdelar (Geografi, Samf.fag 5. - 7. trinn)

- Reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt (Filosofi og etikk, KRLE 8. - 10. trinn)

åpne

7.-10. trinn

Finn ut! Følg ein genser!

Kor kjem materiala frå? Korleis har arbeidarane det? Kor går pengane?

- Forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis (Geografi, Samf.fag 5. -7. trinn)

- Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn (Filosofi og etikk, KRLE 5. - 7. trinn)

- Bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjoner med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre (Utforskaren, Samf.fag, 8. - 10. trinn)

- Undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt (Geografi, Samf.fag, 8. - 10. trinn)

- Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utg.pkt i kjente forbilder (Filosofi og etikk, KRLE 8. - 10. trinn)

- Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati (Filosofi og etikk, KRLE 8. - 10. trinn)

åpne

7.-10.trinn

Dei som syr kleda dine

Veit du kor kleda dine er laga, og av kven? Veit du kor mykje pengar dei tener, kor mange timar dei jobbar? Med oppgåver og spørsmål.

Kompetansemålene er fra ungdomsskoletrinnet, men teamet og oppgavene kan også være interessante for 7. klassinger.

- Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder (Filosofi og etikk, KRLE 8. - 10. trinn)

- Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati (Filosofi og etikk, KRLE 8. - 10. trinn)

- Bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjoner med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre (Utforskaren, Samf.fag, 8. - 10. trinn)

- Vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning (Utforskaren, Samf.fag, 8. - 10. trinn)

åpne

7.-10-trinn

Planlegg ei reise til Bangladesh

Kva må du ha med, kva vil du fortelje? Hald et føredrag om reisa når du kjem heim. 

åpne

8.-10. trinn

Kvifor er det fattigdom i Bangladesh?

Tekst der ein professor, ein program-koordinator og ein ungdom frå Bangladesh har svart på spørsmålet. 

- Kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling (Samfunnsfag 10. trinn

- Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder (RLE 10. trinn)

åpne

8.-10.trinn

Mirakelet i Bangladesh

Tekst om kvifor kvinner som lever i fattigdom ofte får mange barn, og kvifor utdanning og betre helsetilbod er med på å bremse befolkningsveksten.

- Lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovudtrekk i verda og samanlikne ulike land og regionar (Geografi, Samf. fag 8. - 10. trinn)

- Kartleggje variasjoner i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadane mellom fattige og rike og drøfte tiltal for jamnare fordeling (Geografi, Samf. fag 8. - 10. trinn)

- Bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjoner med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre (Utforskaren, Samf. fag 8. - 10. trinn)

åpne

Matretter frå Bangladesh

3 typiske matretter fra Bangladesh. Kan også lastes ned en og en.

åpne

Flagget i Bangladesh

Fakta om flagget til Bangladesh. Last ned og fargelegg.

åpne

Kryssord om Bangladesh

Kryssord om Bangladesh.

åpne

Fargelegg bilder frå Bangladesh

Fargeleggingsoppgåver med illustrasjonar frå Bangladesh. Med kort tekst til.

åpne

Korleis skrive NORWAY på bangla?

Lær deg å skrive Norway på bangla.

åpne

Leiker frå Bangladesh

Morosame leiker frå Bangladesh

åpne