Klima

Klassetrinn

Tittel

Type

Beskrivelse

Kompetanse
mål


5. - 10. klasse

KlimaUrettferdighet

Film med undervisningsopplegg

Kompetansemål for mellomtrinnet

Utforskeren (Samfunnsfag)

  • Lese tekster om mennesker som lever under ulike vilkår, og drøfte hvorfor de tenker, handler og opplever hendelser ulikt.

Geografi (Samfunnsfag)

  • Forklare sammenhenger mellom naturressurser, næringer, bosetting og levekår.
  • Beskrive hvordan produksjon og forbruk kan ødelegge økosystem og forurense jord, vann og luft, og drøfte hvordan dette kan hindres og repareres.

Samfunnskunnskap (Samfunnsfag)

  • Presentere en aktuell samfunnskonflikt og drøfte forslag til løsning.

Filosofi og etikk (KRLE)

  • Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn.
  • Forklare viktige deler av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og samtale om betydningen av dem.
åpne